Ośrodek Pomiarów i Automatyki

istniejemy od 1991 roku!

Badania i pomiary w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Prace montażowe

Oferujemy usługi w zakresie:

- Badania środków ochrony przeciwporażeniowej (samoczynne wyłączenie zasilania - zerowanie, rezystancja uziemień, stan izolacji,...).

Badania i pomiary wykonywane są przy użyciu sprzętu spełniającego wymagania przepisów, posiadającego o ile jest to konieczne aktualne świadectwa wzorcowania lub sprawdzenia, przy zastosowaniu metod zgodnych z przepisami oraz obowiązującymi zaleceniami. Do opracowywania wyników pomiarów wykorzystywane są nowoczesne techniki komputerowe i oprogramowanie pozwalające na skrócenie czasu realizacji zleceń.

- Badanie natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.

Dokonujemy pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego i naturalnego oraz analizy spełnienia wymagań norm na stanowiskach pracy oraz w pomieszczeniach i terenach otwartych. Oceniamy oświetlenie ogólne, miejscowe i złożone, a także wyznaczamy współczynnik oświetlenia dziennego.